ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการ ตรวจราชการแม่ฮ่องสอน

นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตรวจราชการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนโดยมีนายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผล โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0  

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 และโครงการเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเยี่ยมชมการทำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด 19  ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้คำแนะนำในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME กลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ถึงการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมสาขาที่ต้องการกับตลาดแรงงานแก่โครงการเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน