ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปรรูปผ้า เพื่อการเพิ่มรายได้

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 1/2563 เพื่อพัฒนาฝีมือในการแปรรูปผ้า และสร้างรายได้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 2 - 6  มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งนอก หมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกลุ่มสมาชิกเข้าอบรมทั้งสิ้น 20 คน