ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: จัดประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรง และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้กับเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวม 65 คน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน