ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อาจารย์ลูเซีย ทังสุพานิช จัดงาน “An Evening Of Music And Poetry” เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.วีรชาติ เปรมานนท์

อาจารย์ลูเซีย  ทังสุพานิช จัดงาน “An Evening Of Music And Poetry” เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ที่ได้รับ 3 รางวัล 1. นักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. รางวัลศาตราจารย์ขั้นสูง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตดีเด่น ปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติและ รศ. ดร. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ได้รับ 1. อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา วิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ปี 2557 2. “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 2562 ณ ธงสรวง เปียโนมิวสิค ฮอลล์  เมื่อเร็ว ๆ นี้

เรียงจากซ้าย

  1. อาจารย์ เกษร  จิตรถเวช
  2. คุณณัฐพัชร  รัตนกนกวัฒน์
  3. ศ.ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์
  4. อาจารย์สุดา  พนมยงค์
  5. อาจารย์โนริเอะ  ชินวาณิชย์
  6. อาจารย์ลูเซีย  ทังสุพานิช
  7. รศ.ดร.ธงสรวง  อิศรางกูร ณ อยุธยา
  8. คุณกมลวัน  บุณยัษฐิติ
  9. อาจารย์อินทุอร  ศรีกรานนท์