ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กยท. ประกาศ รับสมัครผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 9 มี.ค. – 9 เม.ย. 2563 นี้ วางสเปค มีความรู้ – เชี่ยวชาญด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ประกาศฯ ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่น ใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร โดยจะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า และสำหรับผู้สมัครที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจโดยต้องมีหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากต้นสังกัดมาแสดงด้วย

“ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th หรือขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-433-2222 ต่อ 141 ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่าง 08.30 - 16.30 น.)”