ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วธ.ปั้นข้าราชการเป็นผู้บริหารวัฒนธรรมรุ่นใหม่ เป็นนักคิด นักพัฒนา เก่งภาษา ไอที หนุนขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำรายได้สู่ชุมชน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นางสุนันทา มิตรงาม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ฝึกอบรมหลักสูตรฯ เข้าร่วมที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เมื่อเร็วๆนี้ว่า วธ. มีภารกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องพัฒนาผู้บริหารงานวัฒนธรรมรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในการบริหารงาน งบ บุคลากร ทรัพยากรทุกประเภทขององค์กร มีบทบาทเป็นนักคิด นักพัฒนา มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติด มีการทำงานแบบใหม่ๆ สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน มีความรู้เรื่องท้องถิ่น ภาษา ผ้า อาหาร ภูมิปัญญา ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่ 4- 11 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างนักบริหารงานวัฒนธรรมรุ่นใหม่ที่พร้อมปรับปรุงมุมมอง เปลี่ยนกลยุทธ์ และความคิดในการบริหารงาน เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ปลัด วธ. กล่าวว่า สำหรับเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ อาทิ การทำแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด   การบริหารจัดการ อาทิ บริหารคน งบประมาณ พัฒนาให้มีเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้องค์กร  ภาวะและบุคลิกภาพผู้นำ การเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละ สามัคคี ทำงานเพื่อประชาชน การฝึกปฏิบัติ/กิจกรรมกลุ่ม  ที่สำคัญขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร   ช่วยกันวิเคราะห์ชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีอยู่กว่า 22,000 แห่งทั่วประเทศว่าชุมชนใดมีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยว ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมดี อัธยาศัยไมตรี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น มีเสน่ห์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำรายได้สู่ชุมชน

ทั้งนี้ แผนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ เป็นไปตามการดำเนินงาน 9 ขั้นตอน เร่งใช้หลักธรรม แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม แก้ปัญหาชุมชน นำไปสู่ความสามัคคี สงบสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) บรรลุ 3 ตัวชี้วัด 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาชน คือ ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักศาสนา มีความมั่งคั่งเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย ระดับสังคม องค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน เป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ระดับประเทศชาติ มีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่งคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก