ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กิจกรรมสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการ “รณรงค์สะสาง สะอาด สร้างนิสัยเพื่อพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยผู้บริหารฯ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ กว่า 500 คน เพื่อร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่สำนักงาน โต๊ะทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้เป็นสถานที่ทำงานหน้าอยู่ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรณรงค์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีจิตสำนึกในการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้และสามารถนำไปต่อยอดปฏิบัติที่บ้าน ชุมชนและสังคมต่อไป