ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วศ.อว. จับมือ มรรภ. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย NQI

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส ร่วมกับสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้จัดประชุมหารือกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งทางคณะอาจารย์ได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบงานด้านการทดสอบจุลชีววิทยาในอาหาร กับผู้เชี่ยวชาญ วศ. เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

การยกระดับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ได้มาตรฐานสากล เป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการของ วศ. ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ซึ่งการพัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ มรรภ. ให้ได้รับการรับรองเป็นหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป