ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สอวช. สกสว. และ 7 หน่วยบริหารและจัดการทุน ร่วมแถลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ใช้งบฯ กองทุน 8,384 ลบ. พัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอสเอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ - ดร .กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมแถลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พร้อมร่วมกับ สกสว. และหน่วยบริหารและจัดการทุนประกาศเจตนารมณ์ในการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาพัฒนาประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนและยุทธศาสตร์ อววน.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุน     ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมแถลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแสดงถึงความพร้อมของการร่วมมือขับเคลื่อนประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ด้วยเม็ดเงินงบประมาณผ่านกองทุน 8,384 ล้านบาท โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาพัฒนาประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนและยุทธศาสตร์ อววน. ซึ่งประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรมสำคัญ คือ แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 16 โปรแกรม คือ สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และโปรแกรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร สังคมสูงวัย รวมถึงโปรแกรมสังคมคุณภาพและความมั่นคง แพลตฟอร์มที่ 3  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม และโปรแกรมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ และแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City) รวมถึงโปรแกรมการปฏิรูประบบการพัฒนา อววน.

“งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในปี 2563 รวมทั้งระบบคิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 24,088 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเกือบ 4,000 ล้านบาท โดยได้มีการตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใน สกสว. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งในปี 2563 มีงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท และถึงแม้ว่างบประมาณจะมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ทั้งตัวกองทุนและหน่วยบริหารและจัดการทุน ได้ทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และการแถลงความร่วมมือในครั้งนี้เองก็เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พร้อมนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปขับเคลื่อนประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนและยุทธศาสตร์ อววน. ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน การตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ” ดร. กิติพงค์ กล่าว