ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดตั้ง “กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย”

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเวทีสัมมนา เรื่อง "กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนกับการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย ซึ่งช่วยยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน ร่วมกับนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และนายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และมี Ms. Hong Siew Lai, Head of Dispute Resolution, Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC) จากมาเลเซีย และ Ms. Gabrielle Hart, General Counsel, Securities Exchanges Guarantee Corporation Limited (SEGC) จากออสเตรเลีย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การจัดตั้งและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562