ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฟิทช์คงอันดับเครดิต CIMBT และหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto

           บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT และหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน (guaranteed bonds) ของ CIMBT Auto ที่ 'AA-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย
          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 
          ฟิทช์ใช้ปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินในการพิจารณาอันดับเครดิตของ CIMBT โดยฟิทช์เชื่อว่า CIMBT น่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) ในกรณีที่มีความจำเป็นจากธนาคารแม่ ซึ่งคือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ฟิทช์มองว่า CIMBT มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ CIMB เนื่องจากการที่ธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในระดับสูง มีอำนาจควบคุมการบริหารงานในธนาคารลูกและมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันกับกลุ่มในระดับสูง (integration) อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ 
          อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (senior short-term debt programme rating) ของ CIMBT ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคาร เนื่องจากการผิดชำระหนี้ของหุ้นกู้ที่ออกใต้โครงการเทียบเท่าการผิดชำระหนี้ของตัวธนาคารเอง
          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน
          การได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข (unconditional) และไม่สามารถเพิกถอนได้ (irrevocable) จาก CIMB Thai Bank PCL (หรือ CIMBT) เป็นปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto ทั้งนี้ CIMBT ถือหุ้น 99.99% ใน CIMBT Auto
          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT หากโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ (หรือ CIMB Bank) ปรับตัวแย่ลงหรือหากธนาคารแม่ลดโอกาสในการให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ธนาคารลูก ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากธนาคารแม่มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลูกลงอย่างมาก หรือการชะลอการให้ความสนับสนุนด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน แก่ธนาคารลูก ในทางกลับกัน ฟิทช์อาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ CIMBT หากโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ปรับตัวดีขึ้นหรือหากธนาคารแม่เพิ่มโอกาสในการให้การสนับสนุนแก่ธนาคารลูก
          อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ CIMBT จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคาร
          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT 
          รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังนี้:
          CIMBT:
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AA-(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'F1+(tha)'

          CIMBT Auto:
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำประกันคงอันดับที่ 'AA-(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ