ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SET Note ฉบับที่ 9/2562 และ Infographic หัวข้อ “การใช้ Textual Analysis กับ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย

          สุดท้ายนี้ จากการศึกษาพบว่าการนำเทคโนโลยีด้าน Textual Analysis มาประยุกต์ใช้เพื่อวัดระดับทัศนคติ (sentiment) กับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (text) ในรายงานอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไทยนั้นได้ข้อสรุปว่า textual sentiment ที่วัดได้มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต หรือกล่าวได้ว่าฝ่ายจัดการที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลนั้นมีมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทตัวเองที่ค่อนข้างแม่นยำ อีกทั้งฝ่ายจัดการเหล่านี้พยายามสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญผ่านช่องทางการรายงานคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบกับการตัดสินใจลงทุนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น