ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

          ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTLที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ ICBCT และ ICBCTL ที่ 'F1+(tha)'
          สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย
          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต –อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
          ฟิทช์ใช้ปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินในการพิจารณาอันดับเครดิตของ ICBCT โดยฟิทช์เชื่อว่าธนาคารน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) ในกรณีที่มีความจำเป็นจากธนาคารแม่ ซึ่งคือ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC; 'A'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/bb+) ทั้งนี้ฟิทช์มองว่าธนาคารลูกในประเทศไทยมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่ม เนื่องจากการที่ธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในระดับสูงถึง 98% และมีอำนาจควบคุมการบริหารงานในธนาคารลูกรวมทั้งมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันกับกลุ่มในระดับสูง (integration) และยังมีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ 
          สำหรับ ICBCTL ฟิทช์มองว่าบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT จึงพิจารณาให้อันดับเครดิตของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT ซึ่งเป็นธนาคารแม่ ทั้งนี้ ICBCTL เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ ICBCT โดยสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคาร ฟิทช์ประเมินว่า ICBCTL เป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเครือข่ายทางธุรกิจของ ICBCT
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ ICBCTL ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของฟิทช์
          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ ICBCT ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร 1 อันดับ เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติในการรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption feature) และไม่มีการบังคับให้ตัดหนี้สูญทั้งจำนวน (mandatory full write-down) 
          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต –อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
          อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT และ ICBCTL เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม อย่างไรก็ตามฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT หากความสามารถในการให้การสนับสนุนธนาคารลูกของ ICBC ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับบริษัทหรือธนาคารอื่นที่ถูกจัดอันดับภายใต้อันดับเครดิตภายในประเทศของไทย 
          นอกจากนี้อันดับเครดิตของ ICBCT จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ ICBC จะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ธนาคาร ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตหากธนาคารแม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีระดับการให้การสนับสนุนทางการเงินที่ลดลง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นในระยะสั้น
          อันดับเครดิตของ ICBCTL อาจได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับ ICBCT นอกจากนี้อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดอันดับจากการที่ฟิทช์ทบทวนความสำคัญของบริษัทที่มีต่อ ICBCT เช่นการลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนที่ ICBCT ให้แก่ ICBCTL ซึ่งอาจบ่งชี้โดย การลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญของ ICBCT หรือมีระดับการให้การสนับสนุนทางการเงินที่ลดลงและการที่ ICBCTL มีความสำคัญน้อยลงโดยมีสัดส่วนสินทรัพย์ รายได้และกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับขนาดสินเชื่อ รายได้ และกำไรของ ICBCT
          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ ICBCT จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคาร

          รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:
          ICBCT:
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ตามเกณฑ์บาเซล 3) คงอันดับที่ 'AA+(tha)'

          ICBCTL:
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'AAA(tha)'
          - อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ MTN คงอันดับที่ 'AAA(tha)'/'F1+(tha)'