ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ที่ ‘AAA(tha)’ / แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

          ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ BOCT ที่ 'AAA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ 

          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต 
          อันดับเครดิตภายในประเทศของ BOCT มีปัจจัยการพิจาณาอันดับเครดิตมาจากการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารแม่ ซึ่งคือ Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK; 'A'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยฟิทช์เชื่อว่าโอกาสสูงมากที่ BOCT จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ฟิทช์มองว่า BOCT มีสถานะเป็นธนาคารลูกที่ความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ BOCHK เนื่องจาก BOCT มีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจของธนาคารแม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญในภูมิภาคนี้ แม้ BOCT จะเป็นมีขนาดเล็ก) อีกทั้งธนาคารแม่ยังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด (100%) ในธนาคารลูก และยังมีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด (integration) และธนาคารแม่ยังให้การสนับสนุนทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน

          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต 
          อันดับเครดิตภายในประเทศของ BOCT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม อย่างไรก็ตามฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ BOCT ในกรณีที่อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BOCHK ปรับลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-Term Local Currency IDR) ของประเทศไทยที่ 'BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก ไม่ว่าจะด้วยการปรับลดอันดับเครดิตของ BOCHK หรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย
          นอกจากนี้อันดับเครดิตของ BOCT อาจถูกปรับลดอันดับ หากฟิทช์มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ BOCT ทั้งนี้กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหาก BOCHK ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BOCT ลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีระดับการให้การสนับสนุนทางการเงินที่ลดลงอย่างมาก โดยปัจจัยดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการลดลงอย่างมากของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุน 

          รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:
          BOCT:
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'