ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม MOU บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก ร่วมต่อยอดการพัฒนาตลาดทุนไทยด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นการส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน การให้ความรู้แก่บุคลากรตลาดทุนและผู้ลงทุน เพื่อสร้าง Ecosystem ด้านความยั่งยืนครบทุกมิติ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของตลาดทุนไทยสู่สายตาผู้ลงทุนทั่วโลก
          นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยธุรกิจเข้าไปมีส่วนแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนทั่วโลก ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมให้ภาคตลาดทุนและภาคธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI จำนวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อีกครั้งได้รับรางวัล "United Nations Sustainable Stock Exchanges Market Transparency Award" โดยมี บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากที่สุดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย 
          "ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก ในการต่อยอดการส่งเสริมตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบยั่งยืน อาทิ กรีนบอนด์ (Green Bond) หรือ ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ด้านความยั่งยืนแก่บุคลากรในตลาดทุนและผู้ลงทุน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับตลาดทุนไทยด้านความยั่งยืนสู่สายตาผู้ลงทุนทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"" นายภากรกล่าว
          นายวิครัม คูมาร์ หัวหน้าสำนักงานประจำประเทศไทยและพม่า บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) เปิดเผยว่า IFC ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนไทยสู่การเป็นตลาดทุนชั้นนำระดับภูมิภาค ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมมาตรฐาน ESG และถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ IFC จะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมพัฒนาการด้านความยั่งยืน และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนต่อไป
          "SET…Make it Work for Everyone" 

          เกี่ยวกับ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) 
          บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เป็นสมาชิกและหนึ่งในหน่วยงานภายใต้ กลุ่มธนาคารโลกซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกเพื่อการพัฒนาและมุ่งเน้นการทำงานกับภาคธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ โดยทำงานร่วมกับกว่า 2,000 ธุรกิจทั่วโลก โดยนำเงินทุน ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพร่วมเสริมโอกาสและสร้างตลาดให้กับท้องที่ที่กำลังพัฒนาทั่วโลก 
          ในปีงบประมาณ 2561 บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศได้อนุมัติความช่วยเหลือเงินทุนระยะยาวกว่า 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยใช้ศักยภาพของภาคเอกชนเพื่อช่วยสร้างความเจริญและขจัดความยากจน
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ifc.org