ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เมื่ออนาคตด้านการเงินเปลี่ยนแปลงไป เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กร ธุรกิจ และลูกค้าเราได้อย่างไร?

          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการเงิน TFAC Conference 2019 ภายใต้แนวคิด Future of Finance – Digital Disruption ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Centara Grand @CentralWorld
          ภายในงานสัมมนามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐกิจ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาประเทศ การเงิน และตลาดทุน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ Mr.Thivanka Rangala FCMA, CPA Australia, CFO ของกลุ่มบริษัท Edotco ธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ร่วมด้วยแง่มุมอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงผู้แทนจาก Big 4 เป็นต้น
          หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการทราบทิศทางอนาคตทางการเงินในมุมมองของตลาดโลก รวมถึงแนวคิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคดิจิทัล มาร่วมหาคำตอบในงานสัมมนาครั้งนี้ !!
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2LiUer1
          ลงทะเบียนเข้าร่วม http://bit.ly/324QzE4
          สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 685 2579 , 087 707 6234, 084 129 0946
          หรือ E-mail : sukanya.sa@tfac.or.th