ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 687 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.94 ล้านบาท

          กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต
          นางสดศรี พงศ์อุทัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป 
          จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 687 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.94 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 358 คดี ค่าปรับ 3.02 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 234 คดี ค่าปรับ 4.11 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 11 คดี ค่าปรับ 0.07 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 28 คดี ค่าปรับ 1.38 ล้านบาท น้ำหอม 4 คดี ค่าปรับ 0.03 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 38 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.63 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ 0.70 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,590.445 ลิตร ยาสูบ จำนวน 5,127 ซอง ไพ่ จำนวน 180 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 88,380.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 428 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 43 คัน
          สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 30,784 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 471.75 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 17,713 คดี ค่าปรับ 163.29 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,729 คดี ค่าปรับ 193.74 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 734 คดี ค่าปรับ 7.11 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,518 คดี ค่าปรับ 45.89 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 92 คดี ค่าปรับ 1.92 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,434 คดี ค่าปรับ 29.74 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 564 คดี ค่าปรับ 30.06 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 270,876.002 ลิตร ยาสูบ จำนวน 464,961 ไพ่ จำนวน 33,538 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,378,438.670 ลิตร น้ำหอม จำนวน 31,287 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,434 คัน
          "หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว"