ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.ล.ต. อาเซียนกระชับความร่วมมือในภูมิภาคผ่านแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

          ในการประชุม (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ก.ล.ต.ไทยในฐานะประธาน ACMF ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนได้รับรองการจัดทำแนวทางในการดำเนินการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการยกระดับระบบนิเวศของตลาดทุน ทั้งผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน การเปิดเผยข้อมูล การพัฒนาค่าดัชนี การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ตลาดทุนอาเซียนเป็นหนึ่งในกลไกหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั่วโลก สอดคล้องกับแนวคิดหลักภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"