ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562

          นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดขึ้นโดยสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.15 – 15.30 น. ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจในประเด็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ทั้งในด้านการคุ้มครองเงินฝาก การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การตรวจสอบข้อมูลเครดิต การประกันภัย การลงทุน การออมเพื่อการเกษียณ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 272 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย สหกรณ์ และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ สศค. ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในส่วนของนโยบายด้านการคลัง นโยบายด้านภาษี นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายด้านการออมและการลงทุน และนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี
          การสัมมนาภาคเช้า หัวข้อ "ครบถ้วนทุกมิติความรู้และความคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน" โดยวิทยากรประกอบด้วย นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) นายพงศ์วัฒน์ ว่องวิกรัย ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ โดยมีนายอมรศักดิ์ มาลา เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในภาคเช้าจะครอบคลุมสาระสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ 
          1) การขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองเงินฝากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ซึ่งรวมถึงอำนาจหน้าที่ พันธกิจ และบทบาทของ สคฝ. ในการดำเนินนโยบายด้านการคุ้มครองเงินฝาก ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินฝากคืนให้แก่ผู้ฝากเงินให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
          2) การดำเนินงานในภาพรวมของระบบข้อมูลเครดิต ซึ่งรวมถึงพันธกิจและบทบาทของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการจัดเก็บ การประมวลผล รายงานข้อมูล รวมถึงช่องทางและวิธีการของผู้ใช้บริการทางการเงินในการขอตรวจข้อมูลเครดิต ตลอดจนได้ให้ข้อชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาระดับเครดิตให้ดีและไม่เสียประวัติ
          และ 3) ในด้านบทบาทของ ธปท. ในด้านการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ตลอดจนการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ตลอดจนมีการแนะนำแนวทางการป้องกันตนจากภัยทางการเงินที่สำคัญ 5 ประเภท ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ แชร์ลูกโซ่ การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การหลอกลวงในลักษณะ Call Center และการสวมรอยปลอมแปลงเอกสาร/บัตร ตลอดจนแนวทางการร้องเรียนของผู้ใช้บริการทางการเงินเมื่อประสบภัยทางการเงินดังกล่าว

          การสัมมนาภาคบ่าย เป็นการสัมมนาหัวข้อ "เข้าใจและเข้าถึงระบบประกันภัย โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562" ดำเนินรายการโดย นายภาสุ ท้วมเสม เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ "เข้าใจและเข้าถึงระบบประกันภัย" โดยวิทยากร นายรติ พิมพ์สมาน ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคดีปกครองและแพ่ง สายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สาระสำคัญมีการกล่าวถึงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพ
ในภาพรวมของระบบการประกันภัยไทย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยในหลายกรณี อาทิ กรณีบริษัทประกันภัยล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น ส่วนช่วงที่สองเป็นการสัมมนาหัวข้อ "โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562" โดยวิทยากรประกอบด้วย นายพงษ์ธร พรพนัสศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสาวจุฑารัตน์ กาญจนอุดมการ ผู้อำนายการส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. สาระสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อนี้ครอบคลุมถึงวิวัฒนาการการประกันภัยทางการเกษตรและผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 – ปัจจุบัน รวมทั้งหลักการ ความจำเป็น และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับประกันภัยและขั้นตอนการขอเอาประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

          โดยสรุป การสัมมนาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน อันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. สศค. ยังได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาจำนวน 90 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากนิสิต ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก