ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TEAMG ร่วมเป็นวิทยากรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

          ทีมกรุ๊ป (TEAMG) โดย ดร.จริยา บุณยะประภัศร และ ดร.เสริมพล รัตสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 7 จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กระทรวงการคลัง
ดร.จริยา บุณยะประภัศร ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมกรุ๊ป วิทยากรการบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs" เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการดำเนินงานในรูปแบบ PPPs มากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาและดำเนินโครงการ PPPs อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ดำเนินโครงการ PPPs เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
          PPPs หรือ Public-Private Partnership เป็นรูปแบบการดำเนินโครงการของภาครัฐประเภทหนึ่ง ถือเป็นเครื่องมือทางเลือกในการใช้ดำเนินโครงการสาธารณะของรัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าการดำเนินการโดยภาครัฐเอง
          ทีมกรุ๊ป(TEAMG) ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงโครงการ" โดยดร.เสริมพล รัตสุข ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวางแผน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG และ "การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs" (Workshop) ในการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่น 7 (PPPs for Executives Program :PEP) จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กระทรวงการคลัง ในวันที่ 22 มกราคม และ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร