ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.ล.ต. ระดมความเห็นร่างประกาศการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

          ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรค และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
          เมื่อปลายปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับความเห็นจากทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกองทุน โดยผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว
          ครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวม 4 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ระบบงาน การจัดการกองทุน และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีลักษณะของการมุ่งเน้นหลักการ (principle-based) มากขึ้น มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย แทนการออกกฎเกณฑ์ที่ลงรายละเอียดและตายตัว ครอบคลุมในหลายด้าน อาทิ โครงสร้างองค์กร ความพร้อมของบุคลากร การกำหนดค่าธรรมเนียม การจัดการลงทุน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน
          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail kunpatu@sec.or.th หรือnichaya@sec.or.th จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562