ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าประมาณการ 25%

          นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562) 
          สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50
จำนวน 71,401 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 14,452 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 ของประมาณการสะสม
 รายได้นำส่งสะสม

(ต.ค. 61 – ม.ค. 62)

ประมาณการสะสม (ล้านบาท)

56,949

จัดเก็บจริง (ล้านบาท)

71,401

ร้อยละของประมาณการสะสม (%)

125

 
          รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 56,313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด 

          รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)
 

รัฐวิสาหกิจ

รายได้นำส่ง (ล้านบาท)

1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

15,536

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

12,924

3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

11,679

4. ธนาคารออมสิน

9,270

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6,903

                   อื่นๆ

15,089

รวมทั้งหมด

71,401