ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย วตท. รุ่น 27 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการ “20 ปี ปัญหาขยะในประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน”

          สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย วตท. รุ่น 27 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วม งานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการ "20 ปี ปัญหาขยะในประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน" ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00–11.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
          10.30 - 10.40 น . กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงที่มาของงานสัมมนาวิชาการ
          "20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน"
          โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          10.40 - 11.10 น. แถลงข่าวการจัดงานสัมมนาฯ
          โดย คณะวิชาการ นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
          ประกอบด้วย
          ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          คุณคณพศ นิจสิริภัช ประธานนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จากัด
          คุณทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม พาวเวอร์ จากัด
          ศ. ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ศาสตราจารย์ ระดับ 10 ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          11.10 - 11.20 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
          11.20 - 11.30 น. ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และสิ้นสุดการแถลงข่าว