ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม 2561

          นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้
          1. จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในประเทศไทย
          1.1 จำนวน Startup ที่ลงทะเบียนกับ http://startupthailand.org ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1,700 ราย
          1.2 จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 658) พ.ศ. 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 มียอดรวมของ SMEs/New Startup เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจำนวน 183 ราย ได้รับการรับรองจาก สวทช. แล้วจำนวน 130 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจำนวน 89 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าจำนวน 20 ราย 22 ราย และ 1 ราย ตามลำดับ
          1.3 จำนวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 มียอดรวมของการอนุมัติการร่วมลงทุนใน Startup แล้ว 49 ราย วงเงินรวม 1,305.4 ล้านบาท โดยมี Startup 16 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงินร่วมลงทุน 375.6 ล้านบาท
          2. จำนวนกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทย
          2.1 จำนวนกลุ่มนักลงทุนที่ลงทะเบียนกับ Web Portal ปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนเข้าลงทะเบียนบนเว็บไซต์ http://startupthailand.org แล้วจำนวน 400 ราย
          2.2 กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ในเดือนตุลาคม 2561 พบว่า ผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย
          3. กิจกรรมสำคัญในเดือนตุลาคม 2561 
          3.1 Innovation Thailand Expo 2018 
          ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน Innovation Thailand Expo 2018 ภายใต้แนวคิด "มุมมองใหม่ ประเทศไทยที่แตกต่าง ด้วยนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยงานดังกล่าวจัดในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) ครั้งแรกของประเทศไทย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ 7 โซน อาทิ โซน "นวัตกรรมประเทศไทย" นำเสนอ 80 ผลงานนวัตกรรมจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการย่านนวัตกรรม และผลงาน Startup โซน "รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)" จัดแสดงผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม และ โซน "อาชีพในศตวรรษที่ 21" นำเสนอและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับทิศทางอาชีพในอนาคต เป็นต้น
          3.2 การเปิดตัว ทรู ดิจิตัล ปาร์ค เพื่อยกระดับสู่ Bangkok CyberTech District
          ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และนายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้แถลงข่าวร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเรอแนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับพื้นที่และชุมชนย่านปุณณวิถี สู่ "Bangkok CyberTech District" ย่านนวัตกรรมต้นแบบด้านดิจิทัลของประเทศไทย ที่มีระบบนิเวศสำหรับ Startup ที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ สนช. ได้เตรียมเปิดศูนย์บริการ Startup Thailand Center แห่งแรกที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมบริการและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูด Startup
นักลงทุน และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (Talent) จากทั่วโลกเข้ามาลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลให้สมบูรณ์แบบครบวงจรมากที่สุด โดยคาดว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2562

          สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ส่วนนโยบายระบบการลงทุน
          โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3650, 3649