ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เริ่มซื้อขาย 12 ก.ค. นี้

          บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร รวมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12 ก.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,646 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TEAMG" 
          นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดบริการเฉพาะกิจ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TEAMG" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
          TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Integrated Consulting Services) รวมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) เน้นการให้บริการแบบ One-stop Service ได้แก่ 1) ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน 2) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง และ 3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กลุ่มลูกค้าหลัก คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป. ลาว และเมียนมาร์ เป็นต้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากกลุ่มธุรกิจคมนาคม โลจิสติกส์ และทรัพยากรน้ำ
          TEAMG มีทุนชำระแล้ว 340 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน 180 ล้านหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ในราคาหุ้นละ 2.42 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 436 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,646 ล้านบาท โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
          นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ เปิดเผยว่า การระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้น สามารถรองรับแผนการขยายกิจการในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมในประชาคมอาเซียนต่อไป
          หลัง IPO TEAMG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายประเสริฐ ภัทรมัย ถือหุ้น 13.76% กลุ่มนายพีรวัธน์ เปรมชื่น ถือหุ้น 8.38% และกลุ่มนายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ ถือหุ้น 6.26% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 13.44 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ119.32 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 680 ล้านหุ้น (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.18 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีและเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
          ผู้ลงทุนและผู้สนใจ ดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th และwww.set.or.th