ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท “บ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” ที่ระดับ “A-/Stable”

          ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "A-" ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระคืนหนี้เงินกู้เดิมและใช้ลงทุนตามแผนงานของบริษัท อันดับเครดิตสะท้อนถึงฐานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA; ได้รับอันดับเครดิต "A-/Stable" จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจคลังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit) ในประเทศไทย 
          อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคแต่เพียงผู้เดียวในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ตลอดจนฐานรายได้ประจำที่บริษัทได้รับจากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค และเงินปันผลรับจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงภาระหนี้ของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นกัน
          ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2561 เติบโต 8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยมาอยู่ที่ระดับ 422 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณการจำหน่ายน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าในโรงไฟฟ้าใหม่หลายแห่ง อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 34.9% ในปี 2560 มาอยู่ที่ระดับ 43.8% ในไตรมาสแรกของปี 2561 อันเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณจำหน่ายน้ำและการควบคุมต้นทุนของบริษัท 
          กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นเท่ากับ 610 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2561 เมื่อเทียบกับระดับ 206 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2560 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้รับกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่ 5 โรงในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทยังได้รับส่วนแบ่งกำไรเพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทลงทุนอีกด้วย โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอดช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 หลังจากที่ปิดซ่อมบำรุงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560
          เงินกู้รวมของบริษัทคงที่ที่ระดับ 7,935 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2561 อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจึงปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 37.4% ณ เดือนมีนาคม 2561 จากระดับ 38.7% ณ สิ้นปี 2560 อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมของบริษัทก็ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 12.6% (ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) ในไตรมาสแรกของปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 12.1% ในปี 2560

          แนวโน้มอันดับเครดิต
          แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงได้รับกระแสเงินสดที่ดีจากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและเงินปันผลรับที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าตามที่วางแผนไว้ ภายใต้สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,400-1,700 ล้านบาทในระหว่างปี 2561-2563 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2,100-2,400 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากระดับกระแสเงินสดและเงินลงทุนของบริษัทตามที่ประมาณการแล้วคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับปานกลาง ในช่วง 3 ปีข้างหน้า อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมของบริษัทคาดว่าน่าจะอยู่ในระดับประมาณ 15% และอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายน่าจะอยู่ในระดับ 5-7 เท่า

          ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
          ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น อันดับเครดิตของบริษัทจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใดที่เกี่ยวเนื่องกับอันดับเครดิตของบริษัทแม่หรือที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทแม่ก็จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน
 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)

อันดับเครดิตองค์กร:

A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

WHAUP208A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563

A-

WHAUP208B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563

A-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 7 ปี

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable