ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กองทุนประกันสังคม มั่นคง โปร่งใส สร้างผลกำไร 5.8 หมื่นล้านบาท

          เมื่อพูดถึงกองทุนประกันสังคมใครที่เป็นผู้ประกันตน คงอยากเห็นกองทุนนี้มีความมั่นคง โปร่งใส และมีการลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุน ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังผลลัพธ์ที่จะสะท้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประกันตนทั้งการพัฒนาสิทธิประโยชน์และการเพิ่มความคุ้มครองด้านอื่นๆ ในวันนี้ผู้ประกันตนคนทำงานคงสบายใจได้เมื่อได้ทราบว่าการลงทุนของกองทุนประกันสังคมในปี 2560 ที่ผ่านมามีผลตอบแทนที่ดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำนักงานประกันสังคมมีเงินลงทุน จำนวน 1,762,095 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้างและรัฐบาล จำนวน 1.24 ล้านล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 524,347 ล้านบาท มีการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ร้อยละ 78 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 22 นอกจากนี้ ยังกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศ เพิ่มเติมจากร้อยละ 3 ในช่วงต้นปี เป็นร้อยละ 9 ในช่วงปลายปี 2560 ทั้งนี้ การลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม โดยในปี 2560 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 5.8 หมื่นล้านบาท โดยคำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ร้อยละ 5.07 และมีผลตอบแทนตามมูลค่าตลาด เท่ากับร้อยละ 6.01 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยซึ่งมีอัตราร้อยละ 0.67 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารซึ่งมีอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 1.37
          การที่สำนักงานประกันสังคมจะนำเงินสมทบไปลงทุนนั้น มีระเบียบกฎเกณฑ์กำกับไว้อย่างรัดกุม โดยอยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ที่ได้รับความเห็นจากของกระทรวงการคลัง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมเองจะลงทุนในหลักทรัพย์ใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอิสระร่วมให้คำแนะนำ และโดยขั้นตอนงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ยังต้องถูกตรวจสอบโดยสำนักการตรวจเงินแผ่นดินอีกทางหนึ่ง
          อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมยังสามารถบริหารกองทุนให้มีผลตอบแทนที่ดี สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกันตนได้ตลอดมา โดยยึดหลัก "ลงทุนอย่างโปร่งใส ใส่ใจ สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน" เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ รองรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม