ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาทของอีซี่บาย ที่ ‘AA+(tha)’

          บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA+(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 1 พันล้านบาท ของบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (EB; 'AA+(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) 
          ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี และวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืม

          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB ที่ 'AA+(tha)' เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท
          อันดับเครดิตภายในประเทศของ EB สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่าบริษัทน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) ในกรณีที่มีความจำเป็นจากบริษัทแม่ ซึ่งคือ ACOM CO., LTD. (ACOM; A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จากประเทศญี่ปุ่น ฟิทช์มองว่า EB เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อบริษัทแม่ โดยสะท้อนได้จากการสัดส่วนการถือหุ้นใน EB ของ ACOM ในระดับสูงที่ 71% อีกทั้งบริษัทแม่ยังมีอำนาจควบคุมการบริหารงานในบริษัทลูกและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น การเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมและการให้เงินกู้ยืมโดยตรง และยังมีการถ่ายทอดความรู้ในเชิงเทคนิค

          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
          การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB จะส่งผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตของหุ้นกู้
          อันดับเครดิตภายในประเทศของ EB อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตของ ACOM ซึ่งเป็นบริษัทแม่ นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศของ EB อาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ ACOM ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีระดับการให้การสนับสนุนทางการเงินที่ลดลง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุน และส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าการลดลงของโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น