ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

CHEWA แจกข่าวดี! ให้ผถห.รับตรุษจีน อวดงบปี 60 กำไรแตะ 155.50 ลบ.พุ่งเฉียด 147 % บอร์ดจัดหนักแจกหุ้นปันผล

          บมจ.ชีวาทัย (CHEWA) โปรยข่าวดีหนักมาก! โชว์งบปี 60 กำไรกระฉูดแตะ 155.50ล้านบาท พุ่งเฉียด 147 % ส่วนรายได้รวมไม่น้อยหน้าเพิ่มเป็น 2,042.42 ล้านบาท โดยรายได้ไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ถึงจำนวน 1,203.77 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ารายได้รวมของทั้งปี 2559 ด้านบอร์ดเตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายนนี้ พิจารณาจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.08547 บาทคิดเป็น 41.22 เปอร์เซ็นของกำไรสุทธิ โดยแบ่งเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.008547 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ 
          นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวดปี 2560 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีกำไรสุทธิ155.50 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 63.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146.51 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 2,042.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 841.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น70.09 % เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 1200.72 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,013.68 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้เช่าโรงงาน และค่าบริการ จำนวน19.58 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 7.73 ล้านบาท ซึ่งเฉพาะรายได้ไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ถึงจำนวน 1,203.77 ล้านบาท มากกว่ารายได้รวมของทั้งปี 2559
          พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ยังมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตรา 0.08547 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.22 ของกำไรสุทธิ โดยแบ่งเป็นจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.008547 บาท รวมจ่ายเป็นเงินสดไม่เกิน 6,410,256.41 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 57,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 57,692,307.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.076923 บาท
          นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (CHEWA-W1) จำนวน 750 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่อ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 เท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น โดย CHEWA-W1 จะมีอายุใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 
          ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล,มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) ในวันที่ 11 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
          และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,557.69 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,557.69 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 750 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,307.69 ล้านบาท
          "การออก CHEWA-W1 และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ในระยะยาวเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น"นายบุญ ชุน เกียรติกล่าวในที่สุด