ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธ.ก.ส. 2 ปี

          นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมในพิธีมอบสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน และนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.กรุงไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อายุสัญญา 2 ปี ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ (บางเขน)