ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

8 บจ. ไทยคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สูงสุด ในระดับภูมิภาคอาเซียน

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 8 บจ. ไทยคว้า 11 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากทั้งหมด 30 รางวัลในระดับอาเซียน สำหรับรางวัล IR Magazine Awards ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยวารสาร IR Magazine โดยจำนวน บจ. ไทยได้รางวัลมากที่สุดในภูมิภาคนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) ที่มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับภูมิภาค
          นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประเทศสิงคโปร์ IR Magazine ได้มอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเป็นผลประเมินจากการสำรวจความเห็นนักลงทุนสถาบันในภูมิภาคอาเซียนที่ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งรางวัลนี้ได้มีการจัดในภูมิภาคต่างๆ ด้วย เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
          "ปีนี้ บจ. ไทยได้รับรางวัลถึง 8 บริษัท จากทั้งหมด 30 รางวัล โดยเป็นจำนวนสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สะท้อนให้เห็นว่า บจ. ไทยมีศักยภาพในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่โด่นเด่น ตลอดจนสามารถสื่อสารกับนักลงทุนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดีในระดับสากล โดย 3 บจ. ที่ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล ได้แก่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ไทยออยล์ และที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ในกลุ่มประเภทของรางวัลตามรายหมวดธุรกิจ (best in sector) บจ. ไทยสามารถคว้ารางวัลถึง 7 รางวัล จากจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล
          "งานนักลงทุนสัมพันธ์มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร ทั้งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนักลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและนักลงทุน ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน บจ. สำหรับงานด้าน IR มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของงาน IR ในอนาคต และจัดทำ IR Benchmarking ให้แก่ บจ. ไทยเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพัฒนา ซึ่งเพิ่มเติมจากงานประจำอีก 3 ด้าน คือ 1) การสร้างนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพผ่านการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรมกว่า 1,400 คน 2) การพัฒนาคุณภาพงานนักลงทุนสัมพันธ์ด้วยการให้คำปรึกษาเป็นรายบริษัท ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มี บจ. เข้าร่วม 88 บริษัท และ 3) การสนับสนุนช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day ที่จะช่วยให้ บจ. ได้พบปะกับนักลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส"นางเกศรากล่าว
          ปี 2560 มี บจ. ไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งสิ้น 8 บริษัท คว้ารางวัล 11 รางวัล จากทั้งหมด 30 รางวัล ได้แก่
          · ADVANC: บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Telecommunication Services
          · BDMS: บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Healthcare
          · BJC: บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Best in Country: Thailand และ Best in Sector: Industrials
          · MINT: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in sector: Consumer Discretionary
          · PTTEP: บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best Use of Multimedia for IR
          · PTTGC: บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Most Progress in IR และ Best in sector: Materials
          · TOP: บมจ. ไทยออยล์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Best Corporate Governance และ Best in sector: Energy
          · TU: บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Consumer Staples

          สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลมาจากการสำรวจความเห็นนักลงทุนสถาบันในประเด็นต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล คุณภาพของรายงานทางการเงิน การจัดประชุมนักลงทุน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

          รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลของบริษัทที่ได้รับรางวัล www.irmagazine.com