ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

RT ควง APM PST เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.นครปฐม

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ นายธีรยุทธ ชูศิลป์ กรรมการ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไร้ท์ ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นางสาวพรพรรณ สว่างเนตร รองผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) แกนนำรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน จ.นครปฐม ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก