ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย์

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2563 ด้วยการคัดเลือกจาก 803 หลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food) และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน (2559 - 2563)

“การได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” หรือได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่า TVO ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนด้วย” นายบวรกล่าว

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนและดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป