ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เสริมความรู้การบริหารสถาบันการเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนทุกแห่ง ให้มีความรู้ด้านการบริหารสถาบันการเงิน โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ชี้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจะต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าวและขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ว่าให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน ซึ่งทาง คพช. มีหลักสูตรอยู่แล้ว ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่ง ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรรมการสหกรณ์ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า ในอีกไม่นานจะมีประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามพ.ร.บ. สหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการต้องผ่าน การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว แล้วขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีสมาชิกจำนวนมาก และมีกิจการทั้งการรับฝากเงินและการให้กู้ยืม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งจะทำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะ นายทะเบียนสหกรณ์สามารถกำกับดูและกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น