ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ภาพข่าว: ILM จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 5 จากซ้าย)  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางขันทอง อุดมมหันติสุข (ยืนกลาง) กรรมการ นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยในที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ถ.พระราม 2 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา