ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ก.ล.ต. พัฒนาฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีลงทุน (single form) เป็นครั้งแรก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในตลาดทุน

ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว และนำข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วไปใช้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ด้วย โดยจะมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้ลงนามในประกาศกำหนด แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเปิดบัญชีลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภทที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ให้บริการซื้อขายนำมาใช้กับผู้ลงทุน อันจะเป็นการลดภาระของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ๆ เมื่อต้องการ
เปิดบัญชีใหม่และช่วยอำนวยความสะดวกให้การกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวก็สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในตลาดทุนได้ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนยังนำแบบฟอร์มหรือชุดข้อมูลดังกล่าวไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ด้วย

ทั้งนี้ การจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการหารือและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ผู้ลงทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป”