ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นลบและยกเลิกอันดับเครดิตของหุ้นกู้

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ YSTH เป็นลบจากเดิมแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทที่ 'AA(tha)’

การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตในครั้งนี้สอดคล้องกับการประกาศอันดับเครดิตของบริษัทแม่ของ YSTH ที่ไต้หวัน ซึ่งคือ Yuanta Financial Holding Co., Ltd (YFHC; BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) เมื่อ 22 เมษายน 2563 อีกทั้งการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตดังกล่าวยังพิจารณาถึงโครงสร้างเครดิตของ YSTH เทียบกันอันดับเครดิตของสถาบันการเงินอื่นที่มีอันดับเครดิตภายในประเทศ

พร้อมกันนี้ ฟิทช์ประกาศยกเลิกอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทยกเลิกการออกหุ้นกู้ประเภทดังกล่าว

รายละเอียดอันดับเครดิตทั้งหมดได้แสดงไว้ในส่วนท้าย

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตของ YSTH พิจารณาจากมุมมองของฟิทช์ว่าบริษัทน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ (extraordinary support) จากบริษัทแม่ โดยฟิทช์เชื่อว่า YSTH เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อบริษัทแม่ (strategically important) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลยุทธ์ในภูมิภาคของกลุ่ม รวมถึงการดำเนินงานระหว่างบริษัทลูกและบริษัทแม่มีความใกล้ชิดกันอย่างมากและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (strong synergy) ทั้งนี้บริษัทแม่ยังมีสัดส่วนการสูงถึง 99.99% มีอำนาจควบคุมการบริหารงานในบริษัทลูกในระดับสูง การดำเนินงานของบริษัทมีความสอดคล้องกันกับกลุ่มบริษัทแม่ (integration) รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากบริษัทแม่สำหรับการดำเนินธุรกิจ

อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของ YSTH อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

ฟิทช์อาจปรับมุมมองหรืออันดับเครดิตเป็นเชิงบวกสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของ YSTH หากบริษัทแม่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูกสูงขึ้น โดยอาจสะท้อนได้จากอันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทแม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก ทั้งนี้ฟิทช์จะพิจารณาอันดับเครดิตของ YSTH เปรียบเทียบกับอันดับเครดิตภายในประเทศของสถาบันการเงินอื่นด้วย

นอกจากนี้อันดับเครดิตของบริษัทอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นได้หากฟิทช์เชื่อว่าแนวโน้มที่บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่สูงขึ้น เช่น บริษัทมีบทบาทในเชิงกลยุทธ์ (role in the group) ที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทแม่เพิ่มขึ้นมาก เช่นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ YSTH มีสถานะที่สำคัญมากขึ้นและเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญอย่างมากของธุรกิจหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (core subsidiary) ทั้งนี้อาจสะท้อนได้จากความสามารถของบริษัทที่จะสร้างผลกำไรได้ไม่ต่ำกว่า 20% ของผลกำไรโดยรวมของกลุ่มบริษัทแม่และผลการดำเนินงานของบริษัทลูกสามารถส่งผลบวกต่อความสามารถในการดำเนินงานของกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ

อันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นอยู่ในระดับที่สูงที่สุดของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นแล้ว ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับขึ้นได้อีก

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ YSTH หากโครงสร้างเครดิตของบริษัทแม่อ่อนแอลงและส่งผลให้อันดับเครดิตระยะยาวของบริษัทแม่ถูกปรับลดอันดับลง

นอกจากนี้อันดับเครดิตของบริษัทอาจถูกปรับลดลงได้หากโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษแก่บริษัทลูกลดลง เช่น บริษัทแม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 75% และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทมีบทบาทที่สูงขึ้นอย่างมาก (significant influence of the minority shareholders) หรือมีการลดลงของระดับความเชื่อมโยงทางด้านการเงินและการบริหารงานระหว่าง YSTH กับบริษัทแม่ ทั้งนี้ฟิทช์จะพิจารณาอันดับเครดิตของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ YSTH จะส่งผลให้อันดับเครดิตระยะสั้นของหุ้นกู้ถูกปรับลดอันดับลงเช่นเดียวกัน

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:

YSTH:

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ จากเดิมแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)’
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ 'F1+(tha)’
  • ยกเลิกอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่ 'AA-(tha)’
  • ยกเลิกอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯที่ 'AA-(tha)’