ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ก.ล.ต. ขยายเวลาการอบรมและการต่ออายุบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก.ล.ต. จึงออกประกาศ ขยายเวลาการอบรมและการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ประเภทผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ที่ครบกำหนดภายในสิ้นปี 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากการเข้าอบรมความรู้ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งมีเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อบุคลากรดังกล่าวได้รับการต่ออายุแล้วจะมีอายุการให้ ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์ปกติ

“เนื่องจากบุคลากรที่จะครบอายุการให้ความเห็นชอบภายในสิ้นปี 2563 มีจำนวนมาก ขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสถาบันอบรมต่าง ๆ อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ ประกอบกับการเข้ารับการอบรมของบุคลากรให้ครบถ้วนตามที่กำหนดอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรออกมาตรการช่วยเหลือบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ได้เร่งประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้บุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเข้ารับการอบรมได้สะดวกมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการอบรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” นางสาวรื่นวดี กล่าว