ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น การยกเว้นการดำเนินมาตรการ “C” กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมากภายในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นวงกว้างรวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งด้านผลประกอบการและฐานะการเงิน จนอาจทำให้มีบริษัทจดทะเบียนที่จะเข้าข่ายมาตรการ “C” เพิ่มมากขึ้นจากเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งการดำเนินมาตรการ “C” กับบริษัทจดทะเบียนที่ประสบเหตุดังกล่าวจึงอาจไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังอาจทำให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขปัญหาฐานะการเงินได้ยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนหรือการกู้ยืมเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พิจารณามาตรการชั่วคราวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น “การยกเว้นการดำเนินมาตรการ “C” กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว” ดังนี้

  1. ยกเว้นการดำเนินมาตรการ “C” กับบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว จนถึงงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  2. เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยกเว้นการดำเนินมาตรการ “C” ตามข้อ 1 กับบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” อยู่แล้วในปัจจุบัน
  3. ระหว่างที่มีการยกเว้นการดำเนินมาตรการ “C” ข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียนบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถติดตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html เลือกหัวข้อ “การยกเว้นการดำเนินมาตรการ C กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เป็นการชั่วคราว” โดยแสดงความคิดเห็นได้ทาง e-mail: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2563