ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

APP แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP แจ้งภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้าง โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่ในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการเข้มงวดในการรองรับการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนเพียงใด ก็อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นจากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นจึงมีมติ ดังนี้    

  1. ให้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล    
  2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 28,000,000 บาท    
  3. เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้    

เดิม : วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เปลี่ยนแปลงใหม่ : วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2563    

บมจ.แอพพลิแคด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกระทันหัน และไม่มีกำหนด โดยจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงอาจพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอื่นใดก็ตามที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ หรือหากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงและกลับสู่สภาวะปกติเมื่อใด บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป ด้วยความห่วงใย บมจ.แอพพลิแคด พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน