ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

กองทุนบัวหลวง ย้ำความเชื่อมั่นทรัพย์สินใน ‘FUTUREPF’ มีศักยภาพเติบโต ทั้งสภาพคล่องพร้อมรองรับธุรกิจในอนาคต หลังผ่าน ‘โควิด-19’

กองทุนบัวหลวงตอบรับนโยบายภาครัฐร่วมสนับสนุนและลดการแพร่กระจายของ 'โควิด-19' ย้ำความเชื่อมั่นถึงทรัพย์สินที่ลงทุนในกองทุน 'FUTUREPF' มีศักยภาพเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ นักลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว หลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยกองทุนฯ มีความพร้อมด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) บริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กองทุน FUTUREPF ภายใต้การบริหารจัดการ โดยกองทุนบัวหลวง และบริษัท รังสิต พลาซ่า พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาการแพร่ระบาด โดยปิดให้บริการพื้นที่ศูนย์การค้า (ยกเว้นร้านค้าบางกลุ่มที่ได้รับอนุญาต) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดไว้

นอกจากนี้
“ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต” ยังมีความห่วงใยและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม
ในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
เช่น เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ทั้งลิฟท์ บันไดเลื่อนและประตู
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที
มีจุดคัดกรองตรงประตูทางเข้า-ออก และเพิ่มจุดติดตั้งแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
รวมทั้งมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ
โดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับร้านค้าที่ปิดให้บริการตามเวลาที่ภาครัฐกำหนด
ส่วนร้านค้าที่ยังคงเปิดให้บริการปกติ
จะพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ดี
กองทุน FUTUREPF
อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง จากการปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว   แต่กองทุนบัวหลวงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในสิทธิการเช่า (บางส่วน) ของ“ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต” ยังคงมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
จากปัจจัยหลักที่ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (“บริษัท รังสิต พลาซ่า”) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศูนย์การค้าเป็นอย่างดี
ประกอบกับทำเลที่ตั้งของ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต แวดล้อมไปด้วยแหล่งชุมชน
สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคอีสาน และกรุงเทพฯ   อันเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบที่สำคัญของโครงการ

ประกอบกับ
ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทุนบัวหลวง ทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด
โดยที่ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์วางกลยุทธ์และแผนงานบริหารทรัพย์สิน
ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่เช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พร้อมทั้งแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนฯ
ต่อไป

รองกรรมการผู้จัดการ
กล่าวต่อว่า กองทุน FUTUREPF
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ภายหลังจัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน กองทุนฯ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว รวม 53 ครั้ง
คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 15.8350
บาทต่อหน่วย ขณะเดียวกัน กองทุนบัวหลวง คาดว่า
จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเนื่อง
หากพิจารณาถึงความพร้อมด้านสภาพคล่องเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ
จากข้อมูลงบการเงิน ณ สิ้นปี 2562 กองทุนฯ มีสถานะเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวมจำนวนทั้งสิ้น 435 ล้านบาท
และไม่มีภาระหนี้สินจากการกู้ยืม 

“กองทุนบัวหลวง
จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นสำคัญ
พร้อมกันนี้ เราเชื่อมั่นว่า ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในสิทธิการเช่า (บางส่วน) ของฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียม
จะยังคงมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต”
รองกรรมการผู้จัดการ กล่าว

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต