ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ราช กรุ๊ป ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดมาตรการปฏิบัติงาน ณ ที่พำนัก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีการขยายวงกว้างมากขึ้น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงประกาศมาตรการป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล ด้านการป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงการงดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค และมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) อีกทั้งนโยบายของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของพันธมิตรธุรกิจ อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 1,812.50 ล้านบาท โดยกำหนดการจ่ายเงินในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานแบบทางไกล โดยกำหนดให้พนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ที่พำนักของตนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงาน และคุ้มครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ และท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล หรือโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ท่านติดต่อเป็นหลักหรือติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้