ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

การสัมมนาเรื่อง “AWAKEN THE GIANT WITHIN” Linking Innovation to Global Market เวทียกระดับ SMEs ให้ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล

          กำหนดการ
          การสัมมนาเรื่อง "AWAKEN THE GIANT WITHIN" Linking Innovation to Global Market เวทียกระดับ SMEs ให้ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล
          ภายใต้กิจกรรม SMART VALUE CREATION
          การจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรมในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรม

          วันพุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
          ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

          - ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
          - ๐๙.๓๐ – ๐๙.๓๕ น. ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
          - ๐๙.๓๕ – ๐๙.๔๐ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
          - ๐๙.๔๐ – ๐๙.๔๕ น. - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม - ผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิด กิจกรรม SMART VALUE CREATION
          - ๐๙.๕๐ – ๐๙.๕๕ น. พิธีกรกล่าวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสัมมนา
          - ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม SMART VALUE CREATION ช่วงที่ ๑ : การสัมมนาเรื่อง "AWAKEN THE GIANT WITHIN" Linking Innovation to Global Market เวทียกระดับ SMEs ให้ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล โดยวิทยากร ๓ ท่าน ดังนี้
             - ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. (๑) ผู้แทนสถาบันคลังสมองของชาติ หัวข้อ : สูตรความสำเร็จนวัตกรรมไทยในตลาดสากล พร้อมตอบข้อซักถาม
             - ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. รับประทานอาหารว่าง
             - ๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๐ น. (๒) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หัวข้อ : นวัตกรรมไทยพาสินค้าไทยยิ่งใหญ่ในตลาดสากล พร้อมตอบข้อซักถาม
             - ๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. (๓) ผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หัวข้อ : นวัตกรรมพัฒนายกระดับสินค้าไทยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน พร้อมตอบข้อซักถาม
***สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครร่วมฟังสัมนา