ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด (Art of Element and Therapy) ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

          วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
          หัวข้อ: ศิลปะ เป็น เหตุปัจจัยในสุขภาวะของเด็ก และเยาวชนอย่างไร?
          การศึกษา มักตกเป็นจำเลย ในฐานะต้นทางของ "เหตุ และปัจจัย" ที่กระทบกับสุขภาวะทั้งทางกาย ทางใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลต่อขั้นตอนพัฒนาการทั้งชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ทุกยุคทุกสมัย
          ทว่าในปัจจุบันมีนักการศึกษาหลายท่านหลายแนวทางที่พัฒนาและนำรูปแบบการศึกษา โดยทำหน้าที่ของ "เหตุปัจจัย" ในฐานะของ "ต้นธารสุขภาวะ" ด้วยการนำ "ศิลปะ" เข้ามาเป็นเครื่องมือและกระบวนวิธีในการทำการศึกษาของตน
          13.30 - 14.00 น. กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร. เลิศศิริร์ บวรกิตติ (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
          14.00 - 15.30 น. วงเสวนาโดย - ครูหมอน คุณพิศสมร ทองสม (นักการศึกษาวอลดอร์ฟและการศึกษาบำบัด)
                    - คุณธนา อุทัยภัตรากูร (อาจารย์/สถาปนิก สถาบันอาศรมศิลป์)
                    - ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
                    - ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
                    ผู้ดำเนินรายการ : คุณอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (ที่ปรึกษางานการศึกษานิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)
          15.20 - 16.30 น. เบรก Q&A และสรุปปิดวงเสวนา

          วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
          หัวข้อ: ศิลปะ...บำบัด ได้อย่างไร?          
          ศิลปะบำบัด เป็นศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในระดับสากล สำหรับในประเทศไทยหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ผู้คนเริ่มคุ้นเคยและเกิดการบำบัดในหลากหลายแนวทางขึ้น ผู้คนเริ่มเข้าไปศึกษาหาความรู้ สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงการบำบัดในแนวทางต่างๆ รวมทั้งงานด้าน "ศิลปะบำบัด" ศิลปะบำบัดได้อย่างไร? ผู้เข้ารับการบำบัดคือใคร? นักศิลปะบำบัดเป็นอย่างไร? ไปพบนักศิลปะบำบัดที่ไหน? ฯลฯ พบกับคำตอบ เรื่อง ศิลปะบำบัด จากบุคลากรทางการแพทย์และนักศิลปะบำบัดได้จากการร่วมเสวนา
          13.30 - 15.30 น. วงเสวนาโดย - อาจารย์ปิยฉัตร เรืองวิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์ไทรศิลป์)
                    - นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (Venita Clinic)
                    - ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (นักศิลปะบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญา และภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)
                    ผู้ดำเนินรายการ: คุณอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (ที่ปรึกษางานการศึกษานิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)
          15.20 - 16.30 น. เบรก Q&A และสรุปปิดวงเสวนา

          * ลงทะเบียนหน้างาน
          * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
          โทร 02 - 214 - 6630 ต่อ 519 อีเมล: education@bacc.or.th