ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

“เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” จังหวัดสุรินทร์ 14 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

          พัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์จัดงาน "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว" มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนสินค้า OTOP เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างรายได้ชุมชนจากนักท่องเที่ยว ภายใต้วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ของการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว อันเป็นแนวทางที่จะพัฒนายกระดับผู้ประกอบการให้มีแนวทางการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนในพื้นถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
          เที่ยวสราญเมืองสะเร็นฯ นำร่องโดย 4 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของสุรินทร์ ได้แก่ 1) บ้านสระ หมู่ที่ 18 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 2) บ้านเสรียง หมู่ที่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ 3) บ้านหัวแรต หมู่ที่ 5 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ 4) บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี เป็นการเปิดตำนานเมืองสุรินทร์ 'อีสานใต้ ที่มีเสน่ห์วิถีชุมชนไม่ซ้ำใคร ด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน ชิมอาหารพื้นถิ่น กินอาหารพื้นเมือง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ที่น่าสนใจบนเวที พร้อมร่วมกิจกรรมสาธิตของชุมชนที่ผู้ชมงานสามารถร่วมทำ และนำผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นที่ระลึก และ เลือกซื้อสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเด่นดังจากแต่ละหมู่บ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ อีกกว่า 50 รายตลอดทั้ง 5 วันอีกด้วย
          "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP
          เพื่อการท่องเที่ยว" จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562
          ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต