ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 7

          นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์" นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง DJSI กับภาคการศึกษาที่ร่วมมือกันแบบ Corporate University และรศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บรรยายเรื่อง PIM ในบทบาท Corporate University เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ