ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “ก้าวต่อไปไทยแลนด์: THAILAND’S NEXT”

           สถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหารรวม 6 สถาบัน ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 "ก้าวต่อไปไทยแลนด์: THAILAND'S NEXT" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดและกว้างขวาง โดยจัดเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย เพื่อการถกแถลงแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ห้อง หรือ 3 มิติ ตามเป้าหมายของการเป็นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ; หัวข้อด้านความมั่นคง "Human security" โดย วปอ. และบ.ย.ส. หัวข้อด้านความมั่งคั่ง "Next opportunities" โดย วตท. และTEPCoT หัวข้อด้านความยั่งยืน "New politics" โดย พตส. และปปร. ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 3 ห้อง จะถูกนำไปส่งต่อเป็นข้อเสนอแนะทางวิชาการร่วมกันของนักศึกษา 6 สถาบัน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
          นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ รวมถึงการแสดงนวัตกรรมของแต่ละหลักสูตร เพื่อที่จะเป็นพลังร่วมกันในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน