ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล เชิญชมนิทรรศการ “กราบ สักการะ” โดย ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2560 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

          สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จัดแสดงนิทรรศการ "กราบ สักการะ" โดย ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ด้วยรูปแบบจิตรกรรมผสมผสานเทคนิคกระบวนการของงานภาพพิมพ์ ลงบนผืนผ้าใบสื่อให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบ สักการะ ซึ่งถือเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงสุดตามคติความเชื่อแบบชาวตะวันออก ด้วยความน้อมรำลึกอาลัยที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย โดยผลงานทั้งหมดจำนวน 20 ผลงาน จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 31ตุลาคม ศกนี้
          แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ มีการเลือกเฟ้นรูปทรงของ สิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมาเป็นสัญลักษณ์แทนความเคารพนบน้อม ตลอดจนเข้าใจและเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งที่ล้วนต้องเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ ดอกไม้ ใบไม้ เถาวัลย์ ก้อนหิน เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะรองรับน้ำ ฯลฯ ซึ่งสัญลักษณ์ในธรรมชาติที่แฝงไว้ในผลงานทั้งหมดล้วนมีความหมายเชื่อมโยงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้นว่า ดวงเทียนและเปลวไฟ เปรียบเสมือนพระองค์ท่านซึ่งทรงเป็นดุจดั่งดวงประทีปส่องทางให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นความสุกสว่างรำไรเรืองรอง ขณะที่รูปทรงภูเขาภูผาสีทอง ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพระบารมีอันสูงส่งไพศาล พระราชหฤทัยอันหนักแน่นไม่คลอนแคลน ร่องรอยหยดไหลของสีทอง ก็เปรียบได้กับน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งรินล้นให้ความร่มเย็น สู่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปี
          นอกจากนั้น นิทรรศการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 นำกวีนิพนธ์ชุด "ทศพิธราชธรรม" จำนวน 50 บท ที่ประพันธ์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตรอันสูงส่งทรงสง่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช โดยเรื่องราวเนื้อหาคำกวีสอดรับกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม พรรณนาถึงความเป็นมหาราชผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมอันยิ่งใหญ่ ในรูปแบบของร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ขับขานราชธรรม 10 ประการ อันได้แก่ ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม โน้มนำให้ถ้อยความจากตัวอักษรและเส้นสีจากภาพวาด แนบประสานไปพร้อมกันด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ 
          ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนิทรรศการ "กราบ สักการะ" โดยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ระหว่างวันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2560 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน 
          ** ถาวร โกอุดมวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมระดับประเทศและจากงานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติกว่า 29 รางวัล เคยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนำเสนอนิทรรศการแสดงเดี่ยวในประเทศไทยมาแล้ว 20 นิทรรศการ นิทรรศการแสดงเดี่ยวในต่างประเทศ 16 นิทรรศการ นอกเหนือจากนั้นยังเคยจัดแสดงผลงานในนิทรรศการคู่และร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการกลุ่มมากกว่า 246 นิทรรศการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สอนศิลปะในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเคยได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง เขาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์และผู้อำนวยการหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล และตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร