ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

วว.จับมือพันธมิตรจัดงาน TISTR and FRIENDS 2017 ครั้งที่ 4 ยกระดับ SMEs ไทยสู่ 4.0

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าจัดงาน "TISTR and FRIENDS 2017" ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โซนบี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจก้าวไกล นำผู้ประกอบการไทยสู่ 4.0" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ได้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม
          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วว. ได้มีการจัดงาน TISTR and FRIENDS 2017 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 4 โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ วว. และหน่วยงานพันธมิตร ได้สานพลังนำ วทน. ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ ด้วยกลไกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งการจัดงาน TISTR and FRIENDS จะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน เครื่องจักร และวัตถุดิบต้นน้ำ ผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงิน ผ่านเครือข่ายในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เชื่อมต่อและบรรลุวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ปี 2015-2020 คือ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยให้สังคมและชุมชนในท้องถิ่น สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ตามแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เรียกว่า "Thailand 4.0"
          "นอกจากนี้ วว. ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน รวม 72 แห่ง ได้แก่ สถาบันการเงิน 7 แห่ง ด้านส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ 10 แห่ง ด้านส่งเสริมการตลาดและประชารัฐฯ 10 แห่ง เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 แห่ง และสถาบันการศึกษา 16 แห่ง ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย สามารถขยายตลาดและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม โดยนำหลักยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นตัวกำหนดทิศทางและการดำเนินการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป..." ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว
          ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า จุดเด่นของกิจกรรมในงาน TISTR and FRIENDS 2017 เป็นการจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการร่วมมือของ วว. และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอทอป และ SMEs ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการทำการตลาดในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ และดิจิตอล ที่เปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ ได้มีโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซนหลักๆ คือ
          โซนที่ 1: Partner for your success นิทรรศการสรุปผลงานการพัฒนาผู้ประกอบการไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอทอป และ SMEs รวมทั้ง นิทรรศการเปิดตัวการให้บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ วว. ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ 17025-2548 สาขาพลาสติกสลายตัวได้...เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ
          โซนที่ 2 : Our Friends บูธให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ในเรื่องการประกอบธุรกิจ โดยหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ระบบ E-Commerce และการเงินการลงทุน เป็นต้น
          โซนที่ 3 : Success case แสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดย วว. และหน่วยงานเครือข่าย
          โซนที่ 4 : Market Place บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วทุกภูมิภาค          
          "นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในแวดวงต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอีคอมเมิร์ซ โดยมีกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทั้งงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ประกอบการไทย ได้นำ วทน. มาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้อย่างครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกได้" ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ภายในงาน TISTR and FRIENDS 2017 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โซนบี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. โทร. 0 2577 9436 -38 หรือ Call center โทร. 0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th