ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

วษท.ชุมพร จัดงาน “มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” ชวนชม-ชิม-อนุรักษ์ พันธุ์ทุเรียนโลก

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดงาน“มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2563 โดยมีนายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (วษท.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยฯเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการจัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นแหล่งความรู้ด้านเกษตรกรรมของจังหวัดชุมพร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยให้ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย มีการถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชน ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืน เพื่อการพัฒนาการเกษตรให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่ เป็นเกษตรปลอดภัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เกษตรสีเขียว เกษตรอินทรีย์ เกษตรเพื่อชีวิต จึงได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” ประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ในด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในงานมีการสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียงโดยดำเนินการในรูปแบบของโครงการชีววิถี ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศติดต่อกัน 2 ปี คือปี 2561 และปี 2562 ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา ชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย โดยมีนายธีพัต ธีรเมธาวิทย์ วิทยากรระดับ 9 กองกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย เป็นวิทยากร โดยเน้นว่า "ศาสตร์ของพระราชา" เป็นทั้ง คำสอน คำแนะนำและวิธีการปฏิบัติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่านำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มุ่งให้ดำรงตนเป็นคนดี ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีปรองดองกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป สำหรับสภาวการณ์ ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ก่อให้เกิดความถดถอย ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้ ทุกคนคงเกิดความเข้าใจได้ชัดเจนใน แนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" กล่าวคือ มีความพอประมาณความมีเหตุผลสามารถยอมรับกฎกติกาของสังคมได้ ภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้พวกเราชาวไทยได้รับผลกระทบไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไป

สำหรับนิทรรศการทุเรียนโลก ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ซึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว และกระดุม ด้วยเหตุนี้ เพื่อไม่ให้ทุเรียนพื้นบ้านต้องสูญหายไป จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำนิทรรศการทุเรียนโลก เพื่อรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆที่นิยมบริโภค และที่อยู่ภายในประเทศเท่าที่จะรวบรวมได้ ตามหมวดหมู่ที่จัดเอาไว้ รวมทั้งพันธุ์ทุเรียนจากต่างประเทศที่นิยมบริโภคในหมู่นักบริโภคปัจจุบัน และเพื่อจัดเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจและบริการสายพันธุ์ทุเรียน ตลอดจนวิจัยและพัฒนาให้เกิดทุเรียนพันธุ์ใหม่ขึ้นในอนาคต

ภายในงานยังมี นิทรรศการกาแฟ นิทรรศการหมูหลุม การจัดแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และกิจกรรมด้านความบันเทิงต่าง ๆ งาน“มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2563